...Yoda: Z przyrody uczy się Jedi! Grzmot jest wielki i głośny, ale to błyskawica pracę pioruna wykonuje!...
Home | Forum | FTP | Zaloguj

Regulamin Zakonu

Autorem jest Ranga Specjalna Rada
Ostatnia zmiana: 20060911 15:30:10

Przedstawiony poniżej regulamin jest dokumentem opracowanym przez Radę Zakonu w roku 2006. Jest to całkowita nowelizacja poprzedniego regulaminu, obowiązującego zakonników w latach 1998-2006, dostępnego na stronie Stary Regulamin.

 1. Zakon Force Crusaders jest organizacją zrzeszającą miłośników świata Gwiezdnych Wojen.

 2. Przynależność do Zakonu jest dobrowolna i wiąże się z obowiązkiem przestrzegania rządzących nim praw.

 3. Force Crusaders jest organizacją kierującą się zasadami hierarchiczności.

 4. Najwyższą władzą w Zakonie jest Mistrz Przełożony oraz Rada składająca się z wybranych Mistrzów.

 5. Obowiązkiem każdego Zakonnika jest podporządkowanie się decyzjom Rady.

 6. O przynależności do Zakonu decyduje Rada Zakonu lub inna grupa Zakonników, jeśli Rada tak postanowi.

 7. Każdy starający się o członkostwo w Zakonie musi przejść procedurę rekrutacyjną [więcej...]

 8. Każdy nowy Zakonnik otrzymuje rangę Rekruta.

 9. O awansach decyduje Rada mając na względzie zasługi, ogólną aktywność i poziom rozwoju duchowego i emocjonalnego awansowanego.

 10. Każdy Zakonnik ma obowiązek zrezygnować z członkostwa w innych podobnych organizacjach. Kwestie sporne rozstrzyga Rada.

 11. Zabronionym jest posiadanie więcej niż jednej tożsamości w Zakonie.

 12. Obowiązkiem każdego Zakonnika jest zachowanie godne członka Zakonu Force Crusaders zarówno wewnątrz jak i na zewnatrz Zakonu.

 13. Kary za nieprzestrzeganie Kodeksu i innych praw obowiązujących w Zakonie nakłada Rada.

 14. Kodeks interpretuje i rozszerza Rada Zakonu.

 15. W przypadkach nieobjętych kodeksem decyduje Rada mając na względzie zwyczaj.

Historia dokumentu:

ROTS2005 - początek prac, dyskusje w Radzie
20060830 - końcowa postać opracowana przez Thana
20060901 - koniec korekty mistrzów z Rady
20060911 - wystawienie na stronę i poprawki (pio)

Autorem jest Ranga Specjalna Rada
Ostatnia zmiana: 20060911 15:30:10